Skip to content

Regulamin aplikacji mobilnej

  1. Home
  2. /
  3. Regulamin aplikacji mobilnej

REGULAMIN
Aplikacji mobilnej
WCO
I. DEFINICJE
1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Aplikacja – oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej WCO, należące i zarządzane przez Usługodawcę, w ramach którego Usługobiorca może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, dostępne do pobrania w aplikacjach App Store oraz Google Play.
b) Przerwa techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Aplikacji lub związane z koniecznością konserwacji, bądź modernizacją lub przebudową Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług.
c) Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.
d) Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Usługobiorca oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Usługobiorca lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem między innymi epidemia, powódź, pożar, burza, brak surowców, strajk transportowy, strajk częściowy lub całkowity lub blokadą.
e) Urządzenie: mobilne urządzenie elektroniczne (typu tablet lub smartfon) działające w oparciu o system operacyjny Android oraz iOS.
f) Usługi – wszelkie udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
g) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Aplikacji.
h) Usługodawca – WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE MARKUSZEWSKI MARKUSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zakładowa 11, 50-231 Wrocław, NIP 8982220640, KRS: 0000956159, REGON: 364386262, wco@wco.com.pl .
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji mobilnej WCO, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców wynikające z korzystania z Aplikacji.
2. Właścicielem i Usługodawcą w ramach Aplikacji mobilnej jest WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE MARKUSZEWSKI MARKUSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zakładowa 11, 50-231 Wrocław, NIP 8982220640, KRS: 0000956159, REGON: 364386262, wco@wco.com.pl .
3. Usługodawca jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych i wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności leczniczej (ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 roku, poz.1638 ze zm.). Aplikacja WCO nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, będącego Usługobiorcą ani potwierdzanie jego tożsamości.
4. Do korzystania z Aplikacji uprawnieni są Usługobiorcy spełniający wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminie.
5. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
6. Usługobiorcy są zobowiązani do:
a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich;
b) niedostarczania treści stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Aplikacji (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Aplikacji lub niszczące Aplikację) lub przechwytujące dane dostępne w Aplikacji, do których nie mają praw ;
c) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania i nieuciążliwy dla Usługodawcy i innych Usługobiorców;
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji:
a) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu;
b) posiadanie adresu poczty elektronicznej ;
c) posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Usługobiorcy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Usługobiorcom korzystanie z aplikacji polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.
3. Za wszelkie problemy wynikające z niespełnienia wymogów określonych w ust.1, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.
5. W sytuacji określonej w ust.4 Usługodawca zakomunikuje Usługobiorcom o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.
IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI
1. Aplikacja WCO jest dostępna do pobrania w aplikacjach Google Play oraz App Store.
2. Pobranie aplikacji odbywa się zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio przez sklepy: Google Play (dla systemu Android), AppStore (dla systemu iOS).
3. Pobranie oraz korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem kosztów transmisji danych, o czym mowa w rozdziale III ust.2 Regulaminu.
4. Korzystać z Aplikacji może każdy Usługobiorca na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z jej przeznaczeniem. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności Aplikacji dostępny jest w ramach Aplikacji i niniejszym Regulaminie.
5. Świadczenie usługi korzystania z Aplikacji WCO następuje na podstawie Umowy na korzystanie z Aplikacji. Zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w drodze pobrania i zainstalowania Aplikacji przez Usługobiorcę oraz zaakceptowania Regulaminu, jako warunki rozpoczęcia korzystania z Aplikacji. W tym momencie jest udzielona licencja, o której mowa w rozdziale VI.
6. Do korzystania z Aplikacji nie jest potrzebna rejestracja w celu założenia konta użytkownika.
7. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług. W tym celu Usługobiorca musi samodzielnie odinstalować lub usunąć ze swojego urządzenia Aplikację WCO zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Zakończenie umowy w sposób powyższy przez Usługobiorcę- Konsumenta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Konsumenta na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, chyba że Konsument wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Konsumenta jakichkolwiek kosztów.
8. Zakończenie umowy może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy w momencie likwidacji Aplikacji przez Usługodawcę lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług.
V. ZAKRES FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WCO
1. W ramach aplikacji nie jest prowadzona usługa Konta użytkownika.
2. Usługobiorca może korzystać w Aplikacji Internetowej z następujących funkcjonalności:
a) Zabiegi (Wybór Zabiegu z Listy Zabiegów)
b) Zabieg/Mój Zabieg
c) Zakraplanie
d) Powiadomienia o zakraplaniu oka
e) Powiadomienia o zabiegu
f) Wystawienie opinii
g) Zgłoszenie błędu w Aplikacji
7. W ramach funkcjonalności Zabiegi Usługobiorca może wybrać następujący zabieg z listy zabiegów :Zaćma, Zaćma NFZ, Refrakcyjna wymiana soczewek, ICL,EBK, Femto-Lasik. Lasek, Cross Linking, Plastyka powiek, Operacja zeza.
8. W ramach funkcjonalności Zabieg/Mój Zabieg można dodać rodzaj zabiegu, datę zabiegu oraz wybrać operowane oko, jak również włączyć powiadomienie o zakraplaniu.
9. W ramach funkcjonalności Zakraplanie można ustawić ilość dni od zabiegu oraz rodzaj kropli do użycia.
10. W ramach funkcjonalności Powiadomienie o zakraplaniu oka oraz Powiadomienie o zabiegu można włączyć lub wyłączyć funkcje Powiadomienia.
11. W ramach Aplikacji WCO zawarta jest również Oferta Usługodawcy.
VI. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
1. Wszystkie materiały dostępne w Aplikacji mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługobiorca zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących
Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do jej zwielokrotnienia wyłącznie w zakresie, w jakim zwielokrotnienie jest niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia.
3. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
4. Usługobiorca może korzystać z treści udostępnianych za pomocą Aplikacji w ramach tzw. dozwolonego użytku. Uprawnienie to nie obejmuje następujących działań podejmowanych bez zgody Usługodawcy: trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utworów, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze utworów, o których mowa w ust. 1; stosowania utworów, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim utworów, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji; dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do utworów, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
5. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Usług i zawarcia Umowy na korzystanie z Aplikacji. Licencja wygasa wraz z odinstalowaniem lub usunięciem Aplikacji ze swojego urządzenia, a tym samym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług.
VII. REKLAMACJE
1. Każdy Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres mailowy Usługodawcy wco@wco.com.pl lub adres korespondencyjny.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
4. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną Przerwą Techniczną, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych określonym w niniejszym regulaminie.
4. Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, o ile zostanie wykazana przez stronę, która się na nią powołuje.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z korzystania lub braku możliwości korzystania przez Usługobiorcę z aplikacji, w tym w szczególności szkód wynikających z uzyskania dostępu do aplikacji lub jej wykorzystania przez jakąkolwiek osobę w sposób niezgodny z prawem, ataków hakerskich czy zdarzeń tożsamych, siły wyższej, jak również szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Aplikacji w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji bądź też w przypadku kiedy wymagają tego względy techniczne, bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależne od Usługodawcy.
7. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika.
8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że oferowane przez Usługodawcę – jak każde oprogramowanie – nie są pozbawione błędów. Po wykryciu braków, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie je zgłosić.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do kodu źródłowego, treści, użytych grafik, układu zawartości Aplikacji oraz innych elementów związanych z Aplikacją należą do Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Prawem właściwym dla umów jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Aktualny Regulamin dostępny jest w formacie PDF lub w formie tekstowej w Aplikacji, tym samym Usługobiorca może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu za pomocą sieci www na urządzeniu obsługującym tę sieć.
4. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem Aplikacji. Dalsze użytkowanie Aplikacji wymaga zaakceptowania zmian w Regulaminie.
28.04.2022

Dostępność