Skip to content

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejeskiej

  1. Home
  2. /
  3. Projekty współfinansowane ze środków Unii...
ue

Z przyjemnością informujemy, iż na mocy umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 07.07.2017 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego a Wrocławskim Centrum Okulistycznym Sp. J. Beneficjent realizuje projekt pt. „Wzrost jakości oraz dostępności usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.1.1 „E-usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Wrocławskie Centrum Okulistyczne mieszkańcom województwa dolnośląskiego poprzez wdrożenie usług on-line, przy wykorzystaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK). Powyższy cel przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska, zapewniającego poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie jakości oraz dostępności do specjalistycznych usług okulistycznych, przy korzystaniu z TIK, stanowiącego główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cele szczegółowe projektu to:

  • Stworzenie infrastruktury informatycznej celem wdrożenia e-usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym;
  • Polepszenie jakości świadczonych usług poprzez wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej we Wrocławskim Centrum Okulistycznym;
  • Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców województwa dolnośląskiego przez Wielkopolskie Centrum Okulistyczne poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) opartego na zaawansowanych TIK.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

  • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja – 5 szt;
  • Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 2 szt.
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy – 0,5 EPC

Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2016 r. do listopada 2017 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1 057 919,42 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 899 231,51 zł.

Dostępność