Skip to content

Polityka prywatności WCO

 1. Home
 2. /
 3. Polityka prywatności WCO

Właściciel serwisu wco.com.pl oświadcza że:

 • Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
 • Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
 • Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.
 • Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu.
 • Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego, stosowane są pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Wrocławskie Centrum Okulistyczne Markuszewski Markuszewska Sp.K.
  z siedzibą ul. Zakładowa 11, 50-231 Wrocław
  Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  Wrocławskie Centrum Okulistyczne Markuszewski Markuszewska SP.K. siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zakładowej 11, 50-231 adres e-mail: wco@wco.com.pl, numer telefonu: 71-322-62-83, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000956159 , numer NIP: 8982045680, REGON: 364386262, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, w VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
  W sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z wyznaczonym w placówce Inspektorem Ochrony Danych Radosławem Bednarzem, e-mail: inspektor@wco.com.pl. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, prowadzenia usług niemedycznych polegające m.in. na doborze okularów i soczewek korekcyjnych, obsłudze zapytań lub reklamacji , dokonywania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia ( prowadzony monitoring wizyjny).
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, jeżeli prawa te nie są ograniczone przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. Z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
  Twoje dane możemy udostępniać innym podmiotom, w tym leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, podmiotom dokonującym rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe.
  Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami, określonymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta.
Dostępność