Skip to content

Polityka prywatności aplikacji mobilnej

  1. Home
  2. /
  3. Polityka prywatności aplikacji mobilnej

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Aplikacji mobilnej
WCO
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady prywatności w aplikacji mobilnej WCO. Właścicielem i Usługodawcą oraz Administratorem danych jest WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE MARKUSZEWSKI MARKUSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zakładowa 11, 50-231 Wrocław, NIP 8982220640, KRS: 0000956159, REGON: 364386262, wco@wco.com.pl .
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowej.
4. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
5. Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
6. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Usługobiorców. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO).
Dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
II. Podstawy prawne
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorców jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
2. W pozostałych celach dane osobowe Usługobiorców mogą być przetwarzane na podstawie:
a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Usługobiorcami, analiz rynkowych oraz statystycznych, marketing własny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
III. Kategorie danych
1. Aplikacja WCO nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, będącego Usługobiorcą.
2. Informacje o urządzeniu: typ urządzenia, system operacyjny, wersja sprzętu, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP.
IV. Odbiorcy danych osobowych
1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
V. Dostęp do uprawnień na urządzeniu
1. Nie są wymagane żadne uprawnienia na urządzeniu w celu korzystania z aplikacji WCO.
VI. Powiadomienia
1. W aplikacji WCO występuje funkcjonalność włączania powiadomień w urządzeniu.
VII. Twoje prawa w ochronie danych osobowych
1. Usługobiorcy mają prawo :
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO );
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e) przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO );
f) do sprzeciwu -art. 21 RODO);
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności .
28.04.2022

Dostępność