Zapytanie ofertowe


Wzrost jakości oraz dostępności usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym

Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach osi priorytetowej nr 2

„Technologie Informacyjno –komunikacyjne” działania nr. 2.1. „E-usługi publiczne” poddziałania nr. 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020http://wco.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/odpowiedzi-na-pytania_do_zapytania_ofertowego_czesc-2.pdf

Dokumenty do pobrania

Pytania i odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego cz.2

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Unieważnienie procedury przetargowej- nr postępowania: WCO/UE/01/18